Kraje působnosti

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj

Autorizace a osvědčení

Autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby, projekce pozemních staveb (osvědčení o autorizaci).

Energetický specialista MPO oprávněný zpracovávat průkaz energetické náročnosti budov.

Pojištění odpovědnosti ve výši 3.000.000 Kč.

Technologie

Nemetschek Allplan BIM 2017 Architektura + Vyztužování plus, Dlubal RFEM v5, FINE EC 2017, Energie 2014, Teplo 2015, Cinema 4D, CADKON+MEP+Architektura 2017

Zpracování dokumentace 3D (BIM).

Technický dozor investora

Technický dozor investora

Technický dozor investora zahrnuje kontrolu prováděné stavby tak, aby stavební firma dodržovala technické podmínky realizace, platné zákony, stavbu prováděla kvalitně, dodržovala rozpočet a termíny stavby. Technický dozor investora též komunikuje na základě plné moci s příslušnými úřady. Podle § 152 odst. (4)  Stavebního zákona č. 183/2006 Sb "U stavby financované z veřejného rozpočtu", kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad provádění stavby.

V průběhu stavby tedy technický dozor dohlíží na kvalitu prováděných prací, sleduje problematické etapy výstavby a upozorňuje na chyby, které by mohly ohrozit celý projekt. Důležité je kontrolovat a přebírat všechny konstrukce, které se právě provádějí, a zvláště ty, které budou zakryty a nebudou přístupné. Jen tak je možno zajistit jejich spolehlivost a kvalitu.

 • prostudování a posouzení jednotlivých předložených nabídek na realizaci stavby z technického hlediska, doporučení nejvýhodnějších nabídek, tedy kompletní cenová optimalizace stavby z hlediska nejenom nákladů na vlastní stavbu, ale i budoucích provozních a údržbových nákladů
 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv (mezi dodavatelem stavby nebo její části a investorem) a s obsahem stavebního povolení (ohlášení), popř. tvorba těchto smluv
 • v případě provádění stavby svépomocí školení bezpečnosti práce a požární ochrany u všech pracovníků na stavbě
 • odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebních deníků (v případě provádění stavby svépomocí platí jen pro dílčí části stavby, profesí)
 • sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (projektová dokumentace, smlouvy, časový harmonogram, případně další požadavky investora předané v písemné podobě)
 • dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení (ohlášení) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby dle termínů stanovených ve stavebním povolení (ohlášení)
 • fotodokumentace stavby
 • sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů (v případě provádění stavby svépomocí se rozumí především u těch částí stavby, které budou prováděny dodavatelsky)
 • účast na kontrolních dnech, popř. jejich organizace a při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev
 • technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a skutečně provedených prací
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
 • zastupování stavebníka na základě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení a součinnost při závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků
 • účast na kolaudačním jednání (bude-li stavba kolaudována) nebo při uvedení stavby do užívání

Mezi další činnosti dále patří příprava a organizace výběrového řízení na výběr dodavatele stavby (díla), porovnání nabídek a jejich vyhodnocení, kontrola rozpočtu a uzavíraných smluv.

Další informace získáte na www.profitendr.cz


Reference (zajištění výběrového řízení, kontrola smluv, technický dozor investora, technický dozor stavby, stavební dozor):

 • Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Výzkumné a vývojové centrum TOPTEC, Turnov, rozpočet akce cca 14 mil. Kč
 • výběrové řízení a technický dozor investora – kompletní zateplení panelového domu Evropská 674, Praha, rozpočet akce cca 20 mil. Kč
 • zateplení objektu bytových domů (dozor, projekt, dotace v programu Zelená úsporám) Zelenečská 330, 329, 328, Praha 9, rozpočet akce cca 7,5 mil. Kč
 • zateplení bytového domu Petra Rezka, Praha (dozor+tendr), rozpočet akce cca 6,5 mil Kč
 • zateplení bytového domu Matějkova, Praha 9, rozpočet akce cca 1,3 mil Kč
 • technický dozor investora+výběrové řízení (tendr) + projekt - rodinný dům Vestec (autor návrhu A1 Architects), rozpočet akce cca 6,0 mil. Kč
 • technický dozor investora+výběrové řízení (tendr) - nízkoenergetický dům FUTURA (ateliér PRODESI s.r.o., dodavatel DOMESI s.r.o.) , Hřebeč, rozpočet akce cca 4,2 mil. Kč